Algemene voorwaarden

bewusd van duijnhoven”, hierna genoemd bewusd, staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 17252751.

Voorwaarden van toepassing
1.1 Op alle met bewusd gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 2 juli 2009.

Omvang verplichtingen
2.1  Met bewusd gesloten overeenkomsten leiden voor bewusd tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij bewusd gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van bewusd verlangd kan worden.
2.2 Als 
bewusd voor de uitvoering van een met bewusd gesloten overeenkomst derden inschakelt is bewusd gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.
2.3 Voor zover 
bewusd voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de opdrachtgever, respectievelijk een participant, is bewusd uit haar verplichtingen ontslagen bij het niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.
2.4 Indien opdrachtgever de zorg met PGB inkoopt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een geldige, passende indicatie.

Wijzigen overeenkomst
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal bewusd en de opdrachtgever tijdig en in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en de inhoud van de overeenkomst dusdanig wijzigt kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is, wat betreft het bedrag en/of termijn van uitvoering.
3.2 
bewusd zal na wijziging van overeenkomst, daaronder begrepen een aanvulling, pas uitvoering geven aan de nieuwe overeenkomst nadat akkoord is gegeven door de opdrachtgever.

Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1 De overeenkomst eindigt bij het verstrijken van de looptijd van die overeenkomst, het verlopen van de onderliggende indicatie, opzegging door één van beide partijen of ontbinding door rechterlijke tussenkomst.
4.2 
bewusd kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, zoals vermeld in 2.3 of als de zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen. 
4.3 
bewusd en/of de opdrachtgever kunnen de overeenkomst opschorten of schriftelijk opzeggen als er omstandigheden zijn die buiten hun invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst nog niet op de hoogte waren of konden zijn, waardoor zij (tijdelijk) verhinderd zijn verplichtingen na te komen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding ten aanzien van de geleden schade. 
4.4 
bewusd en/of opdrachtgever dienen een gemaakte afspraak, waarop de zorg/dienst geleverd zou worden, 2 dagen van te voren te annuleren. In geval van niet tijdige annulering brengt bewusd de gemaakte kosten in rekening.

Betaling
5.1 Bij het aangaan van de overeenkomst wordt het aantal uur en het bijbehorende tarief vastgesteld. 
5.2 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. 
5.3 Bij het in gebreke blijven van betaling ondanks door 
bewusd verstuurde herinneringen, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die bewusd heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

Intellectuele eigendom
6.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door bewusd ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft bewusd houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.  

Aansprakelijkheid
7.1 bewusd is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan bewusd toe te rekenen tekortkoming, is bewusd alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan zijde van bewusd.

Persoonsregistratie
8.1 Door het aangaan van een overeenkomst met bewusd wordt aan bewusd toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal bewusd uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. bewusd zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Toepassing recht
9.1 Alle rechtsverhoudingen tussen bewusd en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.